Home

KMSCI-HCU weblog นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยและการจัดการความรู้ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการงานวิจัยและการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่องทางให้นักวิจัยที่ปรึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในวิชาการแขนงต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาความรู้ผ่านงานวิจัยได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนและงานประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย

หมายเหตุ : รบกวนตอบแบบประเมินการใช้งาน weblog เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานต่อไป โดยคลิกที่ลิงก์ทางด้านล่างครับ 🙂

https://docs.google.com/forms/d/1Ww3ZhTrhmwS3hw4f3n0auM4unEpyi2XdNegcllgVS2o/viewform

Advertisements